Zaštita ličnih podataka

Pravila o zaštiti podataka

U ovim pravilima o zaštiti podataka – Politici privatnosti (dalje: “Politika”) objašnjeno je na koji način
Biofield Team d.o.o, prikuplja Vaše podatke, kako se ti podaci koriste i ko upravlja njima.
Biofield Team d.o.o se trudi da zaštiti Vašu privatnost i sigurnost Vaših podataka.
Vaši podaci se bilježe se samo onda ukoliko ih sami stavite na raspolaganje poručivanjem
proizvoda – čime dajete i odobrenje za njihovu obradu.
Molimo da se upoznate sa Politikom kako biste razumjeli odredbe koje se odnose na zaštitu
Vaše privatnosti.

Rukovalac podacima o ličnosti

Biofield Team d.o.o je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način
na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: Zakon).

Definicije:

 • Lica su sva fizička lica koja nam povjeravaju svoje podatke o ličnosti.
 • Sajt je web-sajt na adresi: www.biofieldcare.ba
 • Korisnik sajta je svako lice koje pristupi našem sajtu.
 • Naručilac proizvoda je fizičko ili pravno lice koji naručuje proizvode putem sajta.
 • Podatak je informacija o ličnosti odnosno podatak koji se odnosi na fizičko ili pravno lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.
 • Povjerenik je Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa sjedištem u Banjaluci, ulica Sime Šolaje 1a.
 • Politika kolačića su posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na sajtu putem
 • kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.
 • Saglasnost je pristanak na obradu podataka o ličnosti koja se daje samim pristupom na sajt i ostavljanjem podataka putem sajta ili drugim putem na adresu u Banjaluci, ulica Sime Šolaje 1a.

Na koga se primjenjuje Politika

Politika se primjenjuje na: naručioce proizvoda, kao i druge korisnike ovog sajta.

Kako i kada prikupljamo vaše podatke o ličnosti

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas i to kada posjetite naš sajt, kada vršite naručivanje
proizvoda ili kada nam na drugi način dostavite Vaše podatke.
Svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov, a prikupljeni podaci se čuvaju
kao povjerljivi.

Na pojedinim mjestima na ovom sajtu mogu postojati linkovi do drugih sajtova koji ne pripadaju i
nisu pod kontrolom Biofield Team d.o.o. Činjenica da su pojedini linkovi eventualno postavljeni na
sajt ne znači da odgovaramo za pristup tim sajtovima niti možemo da utičemo kako vlasnici tih
sajtova prikupljaju podatke o ličnosti.

Svrha i osnov podataka o ličnosti koji se prikupljaju

Naručioci proizvoda:

Svrha: Ukoliko naručilac želi da putem sajta poruči neki od proizvoda biće neophodno da dostavi
određene podatke o ličnosti kako bismo mogli da pružimo uslugu i isporučimo proizvod.
Podaci: Ime i prezime naručioca, adresa naručioca, email adresa, telefon i drugi podaci o ličnosti
koje naručilac unosi u narudžbenicu na sajtu.
Osnov: Obrada je neophodna za zaključenje ugovora o prodaji. Bez pribavljanja podataka ugovor
se ne bi mogao zaključiti.

Korisnik sajta:

Svrha: Ukoliko korisnik sajta želi da se putem sajta kontaktira sa Biofield Team d.o.o
Podaci: Bilo koji podatak koji korisnik sajta sam odluči da dostavi slanjem email poruke/upita.
Osnov: Obrada je neophodna za odgovor na email poruku/upit.

Osim ovdje navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo i putem kolačića u skladu
sa “politikom kolačića”.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka,
uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se
ocijenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog
donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se
ne slažete sa odlukom, imate prava predviđena odredbama Zakona.

Gdje i kako se vaši podaci čuvaju

Biofield Team d.o.o se postarao za primjenu tehničkih mjera u cilju zaštite ličnih podataka od
neovlaštenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog gubitka ili pristupa Vašim podacima o
ličnosti.

Pristup mjestima gdje su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja
bezbjednosti pristupa. Samo zaposleni u Biofield Team d.o.o koji imaju ovlaštenje za pristup
podacima mogu pristupiti podacima. Biofield Team d.o.o razumije značaj podataka o ličnosti i
primjenjuje interne procedure za njihovu zaštitu.

Sa kim možemo da dijelimo vaše podatke

Podaci o ličnosti se ne dijele sa bilo kojim trećim licima, sa izuzetkom u slučajevima navedenim u
ovom odjeljku:

Podaci o ličnosti koje je Biofield Team d.o.o prikupio od kandidata za zaposlenje se
dostavljaju nadležnim organima.

U pojedinim situacijama lični podaci mogu biti podjeljeni sa trećim licima sa kojima imamo ugovore
o čuvanju povjerljivih podataka (IT stručnjaci, pružanje advokatskih usluga, knjigovođe ili radi
obezbjeđenja pružanja ostalih usluga).

Rok čuvanja podataka o ličnosti i njihova bezbjednost

Rukovalac čuva podatke u samo u onom roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade
osim ukoliko je rok čuvanja podataka propisan zakonom u kom slučaju Rukovalac takve podatke
čuva u propisanom roku nakon čega se podaci brišu.
Biofield Team d.o.o će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz
poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa licem na koje se podaci odnose, osim
u slučajevima kada postoji obaveza da se ti podaci čuvaju i nakon okončanja poslovne saradnje u
skladu sa odredbama Zakona, postojanja saglasnosti lica ili vodjenja postupka pred nadležnim
organom.
U slučaju da se podaci o ličnosti obrađuju isključivo na osnovu saglasnosti lica na koje se odnose,
podaci će biti sačuvani do povlačenja iste saglasnosti.
Podatke koje dostavi Kandidat za posao čuvamo dvije godine od dostavljanja podataka.
Za slučaj da je pokrenut postupak pred nadležnim organom (sudski, upravni ili drugi podaci o
ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka).

VAŠA PRAVA KAO LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima zakonom zagarantovana prava:

Pravo na pristup podacima

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahtjeva informaciju o tome da li
obrađuje njegove podatke o ličnosti, kao i da zahtjeva pristup tim podacima (o svrsi obrade, o
pravnom osnovu, o kategoriji podataka, o pravu na ispravku/ brisanje podataka o ličnosti i druga
prava predviđena Zakonom). Odgovor na tražene informacije pružićemo najkasnije u roku od 15
dana od dana prijema zahtjeva. Ukoliko je Vaš zahtjev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno
ako se učestalo ponavlja, Biofield Team d.o.o može naplatiti nužne administrativne troškove
postupanja po Vašem zahtjevu ili odbiti da postupi po zahtjevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti
podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave.

Pravo na brisanje podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu u sljedećim
slučajevima:

 • ako podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi
 • način obrađivani;
 • ako je lice na koje se podaci odnose opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;
 • lice na koje se podaci odnose je podnijelo prigovor na obradu;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • ako podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od
strane rukovaoca u slučaju da to lice osporava tačnost podataka o ličnosti; ili ako je obrada
nezakonita; ili rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade; ili je lice
na koje se podaci odnose podnijelo prigovor na obradu.

Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se
podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih
podataka o ličnosti, koja se vrši u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom
propisanih ovlašćenja rukovaoca, kao i koja se vrši u cilju ostvarenja legitimnih interesa rukovaoca
ili treće strane, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svakodoba.
Saglasnost možete povući isključivo slanjem mejla na info@biofieldcare.ba ili upućivanjem dopisa
na adresu: Sime Šolaje 1a, 78000 Banjaluka (tekst opoziva je neformalan i treba da sadrži dovoljno
podataka koji omogućavaju sprovođenje opoziva). Registraciju opoziva dalje obrade podataka
ćemo sprovesti u najkraćem roku (opoziv će biti evidentiran tako da se dalja obrada podataka neće
sprovoditi). Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date
saglasnosti, prije njenog povlačenja.

Pravo na prenosivost

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podatke prenese drugom rukovaocu ako je obrada
zasnovana na pristanku, ili se obrada vrši automatizovano.

Pravo na podnošenje Pritužbe Povjereniku

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povjereniku ako smatra da je obrada
podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Obrasci za podnošenje pritužbe Povjereniku mogu se naći na internet stranici Povjerenika za
informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt:

Za sva pitanja, zahtjeve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u
ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:
E-mail adresu: info@biofieldcare.ba
Telefon: 065 205 999
Adresa: Biofield Team d.o.o, Sime Šolaje 1a, Banjaluka, BiH