Uslovi poslovanja

Opšti uslovi

Cijeli sadržaj  na web-sajtu i podstranicama  web-sajta  www.biofieldcare.ba je zaštićen  autorskim pravima. Vlasnik, menadžer, dobavljač i prodavac je pravno lice „Biofield Team“d.o.o. Web-sajt (uključujući  sve njegove podstranice)  namijenjen je sopstvenoj upotrebi i opštim informacijama. U slučaju  da koristite  websajt (pregled,   dobijanje  informacija,   kupovina itd.),  slažete se sa opštim uslovima  i  odredbama  navedenim  na  ovoj  stranici.  Ako  se  ne  slažete  sa  opštim  uslovima  i odredbama,  smatra se da ne možete koristiti websajt (pregled, dobijanje informacija, kupovina itd.). Zadržavamo  pravo  na  izmjenu  opštih  uslova u bilo koje vrijeme i bez  prethodne najave. Sve promjene  stupaju  na  snagu  odmah  nakon  izmjene.  Opšte  odredbe,  Opšti  uslovi  i svi  podaci dostupni su korisniku  na web-sajtu. Ugovori  o kupoprodaji na daljinu sklapaju se i korisniku su takođe  dostupni  na  web-sajtu  www.biofieldcare.ba.  Administrator   web-sajta  će  pokušati  da obezbijedi ažurnost  i tačnost  informacija  na  web-lokaciji, kao što su karakteristike robe, cijena, uslovi  isporuke  i kupovine,  načini plaćanja, žalbeni postupak itd. Menadžer stranice takođe daje fotografije proizvoda i usluga za koje se smatra da su simbolične prirode i ne moraju nužno da daju karakteristike  proizvoda  ili usluga. Objavljeni sadržaj  nema karakter službenog dokumenta,  osim ako je to posebno naznačeno. Zadržavamo  pravo da promijenimo sadržaj web-sajta u bilo koje vrijeme iz tehničkih,  pravnih,  poslovnih ili drugih razloga, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Operator web-sajta osigurava da su sve usluge dostupne 24 sata dnevno,  7 dana u nedjelji, ali ne garantuje da će elektronske usluge raditi bez prekida, bez problema, grešaka,  niti garantuje uspjeh korištenja ovih usluga. Isključena je svaka krivična i građanska odgovornost za gubitak ili umanjenje pristupa podacima ili bilo koje druge slučajne, posljedične, posebne ili posljedične štete nastale upotrebom ili mogućom nemogućnošću korištenja web-sajta, uključujući i bez ograničenja izgubljeni prihod  ili očekivanu  dobit, gubitak  dobre volje, imena, transakcije  ili podataka,  tehničke greške, greške u cijenama,  rokove isporuke,  opise proizvoda ili neispravnosti web-lokacije. U mjeri koja je zakonom dopuštena,  takođe je isključena svaka odgovornost kompanije „Biofield Team“d.o.o. ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe (u  daljem tekstu druga osoba)  koja je učestvovala u kreiranju i proizvodnji   web-sajta    www.biofieldcare.ba.  Web-sajt   sadrži   tzv.    kolačiće   (Cookies)    u  svrhu nesmetanog rada web-sajta. Operater ne prikuplja nikakve lične podatke o posetiocima web-sajta. Posebne odredbe Slike i tekstovi  su samo u informativne svrhe i samo su informativne prirode. Takođe se smatra da se slike, tekstovi, podaci i informacije koriste samo kao izvor opštih informacija

i nisu zamjena  za  konsultacije sa ljekarom ili farmaceutom. Obavezno  se obratite svom ličnom ljekaru ili farmaceutu u vezi sa Vašim medicinskim stanjem ili bolešću. Informacije su preuzete iz stručne  literature i tekstova  objavljenih na različitim web-sajtovima,  kao i iz izjava koje nam daju korisnici proizvoda. Sve informacije i tekstovi podržani su raznim testovima i istraživanjima, koja ne moraju  nužno  da budu potvrđena  od strane  nadležne  evropske  kancelarije. Iako  sa  najvećom pažnjom   pristupamo   prikupljanju  informacija  koje  objavljujemo  i  vodimo  računa  o  tačnosti,

potpunosti i blagovremenosti, naša krivična i građanska odgovornost za činjenične i pravne greške u podacima  je  u  potpunosti  isključena  i  nismo  odgovorni  za  bilo  kakvo  direktno  ili  indirektno oštećenje ili neugodnosti koje korisnik može imati zbog nemogućnosti korištenja ili korištenja bilo kakvih netačnih ili manjkavih informacija koje se mogu naći u našem promotivnom materijalu. Ako nas upozorite na greške,  pokušaćemo  da ih ispravimo što je prije moguće. Administrator  može, prema vlastitom  nahođenju, da otkaže,  zabrani ili spriječi (privremeno  ili trajno)  pristup web-sajtu, kao i upotrebu web-sajta  www.biofieldcare.ba.

Odgovornost  korisnika-  smatra  se  da je svaki  posetilac  web-sajta takođe  korisnik web-lokacije. Obavezan je da koristi web-sajt i elektronske usluge na web-lokaciji  www.biofieldcare.ba  u skladu sa važećim propisima i u skladu sa ovim opštim uslovima. Korisnik može koristiti usluge samo u svoje ime i za svoj račun i u ime i za račun onih privrednih subjekata za koje ima validno  odobrenje ili drugi pravni osnov u skladu sa važećim  propisima. Maloljetnici ne mogu koristiti  usluge web-sajta www.biofieldcare.ba. Ako  sumnjamo  da je korisnik  web-sajta maloljetnik,  zadržavamo  pravo da odbijemo kupovinu. Takođe zadržavamo  pravo da odbijemo kupovinu  svim  korisnicima koji krše opšte uslove ili svim korisnicima bez validne licence za korišćenje sajta. Korisnik web-sajta izričito se slaže da će web-sajt i sve elektronske usluge koristiti isključivo na svoj rizik. Sadržaj i funkcionalnost web-lokacija smatra  se korisniku dostupnim pod ovim opštim  uslovima. Korisnik nema dodatnih prava. Korisnik se izričito  obavezuje da neće postupati  nezakonito,  kršiti važeće zakone,  ugroziti bezbjednost   informacija   ili  ohrabriti  treća   lica  da    to    učine  prilikom  korištenja   web-sajta  i elektronskih usluga. Bilo kakvo pogrešno predstavljanje, kršenje prava intelektualne svojine, kršenje autorskih prava,  neovlašćeno prikupljanje informacija,  ometanje procesa rada, lažno predstavljanje itd. predstavlja kršenje opštih uslova web-sajta.  Korisnik preuzima svu moguću građansku i krivičnu odgovornost za takvo ponašanje. Korisnik se izričito slaže sa tim da su svi poslati podaci, informacije i dokumenti tačni.

Upotreba websajta

Korištenje web-lokacije  www.biofieldcare.ba  dostupno je svim fizičkim i pravnim licima, bez potrebe da se registruju ili se prijave za pregled web-lokacije i kupovine (tzv.  brza kupovina). Korisnik može, po sopstvenom nahođenju, zatražiti brisanje korisničkih podataka u bilo kom trenutku. Korisnik se obavezuje da će web lokaciju koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima. Račun za naručenu robu izdaje se na trajnom mediju, u pisanom obliku i prosljeđuje se kupcu.

Tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje grešaka pre nego što se izvrši narudžba: Pre nego što naruči,   kupac  treba  da provjeri  podatke  koje je ispunio u svrhu davanja naloga. U slučaju netačnog  unosa,   kupac  ima mogućnost  da ispravi greške.  Ako  utvrdi  da su  informacije tačne, narudžbu  potvrđuje  klikom na “Poruči”. Potvrda,  otkazivanje  i odbijanje narudžbine Narudžba na web-lokaciji  www.biofieldcare.ba   potvrđuje se kada kupac potvrdi popunjenu narudžbu klikom  na “Poruči”. Kupac može otkazati  poslatu narudžbinu tako što pošalje poruku e-mailom u roku  od jednog sata sa zahtjevom da otkaže porudžbinu. Administrator web-sajta može odbiti nalog za koji utvrdi da ga ne može izvršiti pod navedenim uslovima ili iz bilo kojeg drugog razloga u  skladu  sa opštim uslovima. Ako prodavac nije u stanju da ispuni svoje obaveze (roba  nije na  zalihama, kupac je  maloljetnik,    bilo  koji  drugi  razlog),    administrator   će  obavijestiti  korisnika  i   vratiti  mu  sve prethodne uplate na isti način kao da je riječ o odustajanju od ugovora.

Ugovor na daljinu

Kupoprodajni ugovor  zaključuje  se nakon potvrde  narudžbe. Tada  se smatra  da je kupac dao saglasnost  za isporuku robe. Kupoprodajni ugovor (narudžba)  čuva se u elektronskom obliku  na serveru  web-sajta www.biofieldcare.ba. Kupac (fizičko lice koje nabavi ili koristi robu i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili profitabilne aktivnosti)  ima pravo da se povuče iz ugovora u roku od četrnaest (14) dana od prijema robe i vrati kupljenu robu bez ikakve nadoknade, osim u slučajevima utvrđenim  opštim  uslovima.  Kupac  je  dužan  pismeno  obavijestiti  prodavca  o  odustajanju  od ugovora u roku iz  prethodnog stava,   bez  potrebe za  navođenjem razloga svoje odluke. Kupac obavještenje treba poslati   na e-mail adresu Biofield Care BiH:  info@biofieldcare.ba . Povrat robe primljene u roku od 14 dana od prijema bez prethodnog pismenog obavještenja takođe se smatra povlačenjem iz ugovora. Kupac mora vratiti robu primljenu na osnovu ugovora iz kojeg se povukao, istovremeno  šaljući obavještenje o povlačenju,  najkasnije u roku od trideset (30) dana od slanja obavještenja  o povlačenju.  Kupac  mora  vratiti  primljenu robu neoštećenu  i u istoj količini, roba mora biti neiskorištena i u originalnom pakovanju. Kopija fakture i svih ostalih pratećih dokumenata mora biti priložena. Sve moguće povratne troškove snosi kupac,  što takođe uključuje i, prije svega, troškove  isporuke. Prodavac nije obavezan prihvatiti otkupne pošiljke ili pošiljke koje nisu u skladu sa odredbama navedenim u ovim opštim uslovima. Novac vraćamo u najkraćem mogućem roku,  a najkasnije  u  roku  od  14  dana  od obavještenja  o  odustajanju  od kupovine  i dostave  vraćenih proizvoda,  pod uslovom da je poručena roba u tom roku vraćena Prodavcu. Za slučaj da u roku od 14 dana od dana obavještenja o odustajanju roba nije vraćena, odlaže se i vraćanje sredstava.

Posebne odredbe o vraćanju proizvoda

Odstupanje od ugovora nije moguće za ugovore čiji su predmet:

 • proizvodi kojima je već istekao rok trajanja;
 • poklon sertifikati.

Prodavac neće prihvatiti vraćenu pošiljku ako pokazuje bilo kakve znakove upotrebe, posebno:

 • U slučaju da je zapečaćeno pakovanje (npr. originalna naljepnica) oštećeno;
 • Otvoren sadržaj ili oštećena ambalaža;
 • U slučaju mehaničkih oštećenja robe;
 • Ako kupac vraćenu robu nije propisno zaštitio za transport.

Žalbe (reklamacije)

U slučaju da je prodavac poslao pogrešan proizvod,  u pogrešnoj količini, pogrešnoj boji, itd. kupac može da uputi reklamaciju na robu pismenim putem na info@biofieldcare.ba  . U slučaju pogrešne isporuke proizvoda,  kupac mora odmah da obavijesti prodavca,  koji će pokušati da riješi prigovor u najkraćem mogućem roku. Prodavac  će odgovoriti na pismeno obavještenje u roku od 8 radnih dana od prijema obavještenja. Ako utvrdi da je tvrdnja neopravdana,  obavijestiće kupca i vratiti mu proizvod o njegovom trošku,  u slučaju da je u međuvremenu već primio proizvod koji je predmet prigovora.  Kao  dio  reklamacije,   kupac  može  zatražiti  zamjenu  robe  ili povrat  novca  u iznosu kupoprodajne cijene (u  ovom slučaju iznos se može umanjiti za vrijeme korištenja proizvoda, ali ne više od iznosa za koji se smanjila tržišna vrijednost proizvoda).

Prodavac zadržava pravo da odbije reklamaciju u sljedećim slučajevima:

 • Ako roba nije vraćena u originalnom pakovanju;
 • Ako kupac ne dostavi kopiju računa;
 • Ako se roba šalje pouzećem na adresu prodavca;
 • Ako su nepravilna ambalaža i otprema prouzrokovali mehanička oštećenja proizvoda ili oštećenja.

Prodavac ne snosi odgovornost u sljedećim slučajevima:

 • Ako je proizvod oštećen usljed nepravilne upotrebe,  nepažnje ili namjernog ponašanja kupca (ili trećih lica),  mehaničkih oštećenja i oštećenja u slučaju više sile ili prirodnih katastrofa;
 • Za štetu nastalu tokom transporta od strane dostavne osobe.

Završne odredbe

Web-sajt i sve podstranice su u vlasništvu kompanije „Biofield Team“d.o.o. Kompanija ne garantuje da je sadržaj ovog web-sajta u skladu sa evropskim zakonodavstvom  ili zakonodavstvom  drugih zemalja. Stoga svi koji pristupe web-lokaciji iz drugih zemalja pristupaju i koriste je na vlastiti rizik i u skladu sa opštim uslovima i odredbama. Svi korisnici moraju osigurati da web-sajt koriste u skladu sa važećim zakonima zemalja iz kojih pristupaju web-lokaciji. Ako bilo koja odredba Opštih uslova nije u skladu sa važećim zakonom ili nije važeća iz bilo kog drugog razloga,  to ne znači da su Opšti uslovi i uslovi nevažeći,  već je ova odredba jednostavno izbrisana iz Opštih uslova. Korisnik je dužan da  nas  upozori  na  takvu  odredbu.  Korisnici  mogu  da  se  obrate  svojim  mišljenjima,  upitima, komentarima,    žalbama,    prigovorima,    povratnim   informacijama   na  adresu   email: info@biofieldcare.ba. Nismo  odgovorni  za  mišljenje korisnika,   niti  su  mišljenja  korisnika  naša mišljenja. Sve žalbe menadžer rješava kao prioritetne i u duhu dobre poslovne saradnje. U tu svrhu, menadžer  će  potvrditi  kupcu u roku od 8 dana od prijema pismene žalbe da je primio žalbu i obavijestiće ga o toku postupka i predviđenom vremenu za odgovor. Ako se eventualni spor između korisnika usluge i pružaoca usluge ne može riješiti u skladu sa načinom rješavanja žalbi, spor će se riješiti pred nadležnim sudom.

Opšte  uslove usvojila je direktor  kompanije „Biofield Team“  d.o.o. u Banjaluci, 15. februara 2021.

Želimo  Vam puno  dobre kupovine u našoj online trgovini!